Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών - Ειδική διαπαιδαγώγηση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση, καθώς περίπου το 1/10 των παιδιών μπορεί να παρουσιάσει, με διαφορετική βαρύτητα, τέτοιου τύπου δυσκολίες. Η Δυσλεξία, η Δυσορθογραφία και η Δυσαριθμησία, αποτελούν τις βασικές μαθησιακές διαταραχές.

Η Δυσλεξία και οι άλλες μορφές Μαθησιακών Δυσκολιών αντιμετωπίζονται σωστά, με την εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας, η οποία προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, τα κίνητρα και τις στρατηγικές διεκπεραίωσης της μάθησης.

Ενδεικτικά, ένα Πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης στο κέντρο μας, στοχεύει:

  • Στη διδασκαλία ανάγνωσης και ορθογραφίας, με τη χρήση ειδικού υλικού.
  • Στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.
  • Στην εκμάθηση των γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων.
  • Στην εκμάθηση της θεματικής ορθογραφίας με τη χρήση εικόνων (Εικονογραφική Μέθοδος).
  • Στην εξάσκηση, στην παραγωγή, στη σύνθεση και στην ετυμολογία των λέξεων.
  • Στην ανάπτυξη μεθοδολογίας έκθεσης.
  • Στην διδασκαλία περίληψης κειμένου, εξαγωγής των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου και εύρεσης πλαγιότιτλων ανά παράγραφο.
  • Στη διδασκαλία τεχνικών για την κατανόηση και απομνημόνευση του περιεχομένου των κειμένων κλιμακούμενης δυσκολίας.
  • Στην εφαρμογή προγράμματος οργάνωσης μελέτης των μαθημάτων στο σπίτι.
  • Στην ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων (μνήμη, σειροθετική ικανότητα, λογική σκέψη, οπτική αντίληψη) και εκμάθηση των γνωστικών εννοιών με τη χρήση ειδικών τεχνικών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο